American Academy

Programy American Academy sú pre žiakov vo veku 11-18 rokov.

American Academy

Sme medzinárodná škola na Slovensku s americkým kurikulum, kde deti nemusia cestovať za kvalitným vzdelaním do zahraničia.

Je to výhodné pre váš čas a rodinu a zároveň cenovo oveľa dostupnejšie. Americký školský systém sa inšpiruje najlepšími vzdelávacími konceptmi z celého sveta: sloboda výberu predmetov, individuálny prístup, predmety rozdelené podľa kompetencií, dôraz na praktické učenie, vzdelávanie na báze projektov a tematické týždne. Všetky hodiny sú vyučované v anglickom jazyku a vedené tímom učiteľov z celého sveta s možnosťou absolvovania kurzov slovenského jazyka.

jaymes Regualos

Inovatívny

progresívny a moderný prístup k získavaniu vedomostí

American Academy na English International school of Bratislava sa snaží vytvoriť a kultivovať vzdelávacie prostredie, v ktorom študenti získajú nevyhnutné nástroje a budú môcť prevziať väčšiu kontrolu nad svojím štúdiom, prostredníctvom projektov. Študenti na Americkej akadémii si vyberajú predmety, ktoré ich zaujímajú, participujú na aktivitách medzinárodných tried, a počas tematických týždňov spolupracujú v rámci jedného študentského kolektívu.

Členovia fakulty sú pedagógovia, mentori a inštruktori, ktorí podporujú študentov na ich akademickej ceste. Naším cieľom je dosiahnutie rovnováhy medzi podporou individuálneho rastu a rozvojom zručností spolupráce, pričom sa študentov snažíme pripraviť nielen na dosiahnutie dobrých študíjných výsledkov, ale aj praktických životných schopností.

JACOB INGRAM

Zástupca riaditeľa American Academy v Bratislave

Príprava na AP skúšky (Advance Placement kurzy)

Kurzy na univerzitnej úrovni, ktoré po úspešnom absolvovaní môžu pomôcť študentom dostať sa na zahraničné univerzity alebo dokonca získať prvé kredity.

Všetci študenti dostanú po ukončení štúdia americký stredoškolský diplom, ktorý akceptujú univerzity po celom svete.

Foxcroft Academy

American Academy in Bratislava je hrdým partnerom Foxcroft Academy, vynikajúcej americkej vzdelávacej inštitúcie v Maine už viac ako 200 rokov, ktorá spolupracuje na poskytovaní výnimočných vzdelávacích príležitostí študentom. Naši študenti tam majú tiež možnosť ísť študovať na výmenné programy.

Middle school (2. stupeň ZŠ)

Program pre druhý stupeň ZŠ zodpovedá 6. až 8. ročníku v slovenskom a americkom vzdelávacom systéme. Ponúka študentom rozmanitú škálu predmetov, na ktorých môžu uplatniť určitý výber, aby sa mohli viac zamerať na oblasti, ktoré ich skutočne zaujímajú. Predmety sú rozdelené do niekoľkých oblastí,, vrátane, ale nie výlučne, matematiky, svetových jazykov, prírodných a humanitných vied. Z každej oblasti sú študentom pridelené predmety, ktoré majú plniť, samozrejme za podmienky, že študenti dosiahnu požadovaný počet kreditov na prípravu na strednú školu.

High school (Stredná škola)

Stredoškoláci pracujú na rozvoji svojich silných stránok a zameriavajú sa na predmety, ktoré ich pripravujú na štúdium ich vysnívaných disciplín na kvalitných univerzitách po celom svete.

Stredná škola má štyri ročníky a zodpovedá štyrom ročníkom slovenského štvorročného gymnázia (ročníky 9-12). Študenti American Academy zvyčajne opúšťajú školu o rok skôr, ako je bežné v Slovenskej republike, pretože neabsolvujú 9. ročník základnej školy. Vďaka skladbe a kvalite ponúkaných predmetov však odchádzajú zo strednej školy lepšie pripravení na vysokú školu. Na tomto stupni venujeme maximálnu pozornosť poradenstvu a príprave na vysokoškolské štúdium.

Študenti, ktorí absolvujú American Academy v Bratislave, sú automaticky prijímaní na tu uvedené americké vysoké školy a univerzity.

Amercian Academy

Tematický týždeň

N

Veríme v princíp "učenie sa praxou" – projekty vznikajú od nápadu až po realizáciu.

N

Študenti čelia reálnym problémom a riešia ich spoločne.

N

Dvakrát do roka.

N

Študenti sa učia vedeniu a spolupráci v tímoch.

Prijímacie konanie

Veríme, že každý je študentom a zameriavame sa na rozvoj všetkých členov komunity: študentov, zamestnancov a rodín. Preto ponúkame vzdelávacie príležitosti pre všetkých. Preto ponúkame možnosti vzdelávania pre všetkých.