IB programy

Programy EISB IB sú pre žiakov vo veku 6-18 rokov

IB ponúka

Medzinárodný celosvetovo uznávaný diplom

Pripravujeme študentov na to, aby boli šťastní a úspešní v modernom svete, ktorý je v súčasnosti neznámy, dynamický a neustále sa mení. Cieľom International Baccalaureate® je rozvoj zvedavých, vzdelaných a starostlivých mladých ľudí, ktorí vďaka interkultúrnemu chápaniu a rešpektu pomôžu vytvoriť lepší a mierumilovnejší svet.

Vzhľadom na tento cieľ spolupracujeme o školami, a medzinárodnými organizáciami aby sme spolu vytvorili náročné programy medzinárodného vzdelávania a objektívneho hodnotenia. Ako sa uvádza na webovej stránke IB, tieto programy motivujú študentov na celom svete, aby sa stali aktívnymi, súcitnými a celoživotnými študentmi, ktorí chápu, že aj iní ľudia so svojimi rozdielmi môžu mať pravdu.

Primary Years Programme

2. ročník – 6. ročník

Učenie sa prostredníctvom skúseností

EISB Primary program je založený na inovatívnom prístupe k učeniu sa, ktorý je v anglickom jazyku. Základným rozdielom medzi vzdelávaním podľa štátneho vzdelávacieho programu a PYP programu je 6 transdisciplinárnych tém. (Kto sme, Kde sa nachádzame v priestore a čase, Ako sa vyjadrujeme, Zdieľame planétu, Ako sa organizujeme, Ako funguje svet) presahujúce tradičné vyučovacie predmety a rozvíjanie profilu IB žiaka (napr. bádateľ, mysliteľ, rečník, ochotný riskovať, bystrý, svedomitý, láskavý, otvorený, vyrovnaný, uvažujúci).

Vyučovacie predmety sa žiaci učia prostredníctvom bádania v jednotlivých vyučovacích predmetoch, ktoré sú prepojené medzipredmetovými vzťahmi prostredníctvom transdisciplinárnej témy. PYP program je zameraný predovšetkým na zážitkové učenie, počas ktorého je žiak vedený tak, aby sám prišiel na rôzne súvislosti a prirodzene spolupracuje a učí sa pomocou interakcií v rámci svojej komunity. Tento program pripravuje študentov na úspešné zvládnutie štúdia na EISB tak, že im poskytne základy pre rýchlejšie učenie.

Viac o programe

Transdisciplinárne témy

Vedomosti v PYP sú organizované do nasledujúcich šiestich transdisciplinárnych tém. Tieto transdisciplinárne témy boli starostlivo vybrané pre ich význam pre všetkých študentov vo všetkých kultúrach. Ponúkajú mnoho príležitostí na rozvoj zručností, vedomostí a porozumenia v rámci rôznych tematických oblastí a medzi nimi.

Middle Years Programme

Kto sme

Primary Years

Kde sme na mieste a v čase

IB diploma Programme

Ako sa vyjadrujeme

IB diploma Programme

Ako funguje svet

IB diploma Programme

Ako sa organizujeme

IB diploma Programme

Zdieľanie planéty

Aktivity

EISB dôrazne podporuje účasť všetkých študentov na svojom mimoškolskom klubovom programe. Každý študent si môže vybrať z rôznych vzdelávacích, kreatívnych, športových, umeleckých, servisných a rekreačných aktivít.

Služby

EISB je prepojená s miestnymi športovými skupinami a športoviskami, kde študenti EISB skúmajú športové príležitosti, ako aj svoju okolitú komunitu. Študenti sa tiež môžu zúčastňovať na spoločných školských aktivitách počas školského dňa, pretože škola verí, že ponúka flexibilitu všetkým svojim žiakom a podľa toho prispôsobuje ich učebný plán.

Technológia

EISB má silné technologické zameranie. Škola poskytuje bezdrôtový internet v celom svete a disponuje dostatočným množstvom notebookov a tabletov pre študentov. Pre učiteľov je k dispozícii profesionálny rozvoj pre aplikáciu a implementáciu technológií do učebných osnov.

Typická lekcia zahŕňa

Middle Years Programme

Inštrukcia

Primary Years

Skúmanie

IB diploma Programme

Objavovanie

IB diploma Programme

Inovácia

IB diploma Programme

Aplikácia

IB diploma Programme

Prezentácia

The EISB

poskytuje 8-ročný akademický a inovatívny program

Middle Years Programme (MYP)

Diploma Programme (DP)

Ciele MYP a DP

MYP a DP

N

Rozvíjanie kompetencií v učení, myslení, uvažovaní a komunikácii.

N

Poskytnúť prostredie, v ktorom sa mladí ľudia cítia bezpečne, sú konštruktívne vyzývaní, šťastní a inšpirovaní.

N

Rozvíjať dôveru s fungovaním v kultúrne rozmanitom globálnom svete.

N

Sprostredkovať široké a vyvážené interdisciplinárne učebné osnovy, ktoré sú pútavé, obohacujúce a náročné pre každého študenta.

N

Rozvíjať dôveru s fungovaním v kultúrne rozmanitom globálnom svete.

N

Poskytnúť prostredie, v ktorom sa mladí ľudia cítia bezpečne, sú konštruktívne vyzývaní, šťastní a inšpirovaní.

N

Rozvíjať empatiu a pozitívny kritický prístup pri zaobchádzaní s informáciami, so sebou samými a komunitami a prostredím, v ktorých existujú.

N

Integrovať výučbu slovenského jazyka pre všetkých domácich študentov , ako aj kurz slovenčiny pre cudzincov.

N

Zaoberať sa potrebami každého jednotlivého študenta a pracovať na jeho plnom potenciáli.

Middle Years Programme (MYP)

7. ročník – 11. ročník

MYP je päťročný rámec učebných osnov založený na skúmaní a koncepcii, v rámci ktorého učitelia a študenti každý rok vytvárajú a skúmajú 4-6 jednotiek vyšetrovania. Je to program, v ktorom sa mladí ľudia môžu rozvíjať ako holistickí študenti v kontexte predmetových disciplín, čo im umožňuje rozvíjať široké vedomosti a porozumenie spolu so schopnosťou ísť hlboko do predmetu. Schopnosť pracovať s informáciami, získať to najlepšie zo seba a ostatných a byť proaktívny pri prijímaní múdrych rozhodnutí, aby priniesli pozitívnu zmenu do komunít a prostredia, v ktorých žijú, sú hlavnými cieľmi nášho MYP.

Budovaním pevného akademického základu MYP rozvíja dôveru študentov pri riadení vlastného učenia a vytváraní spojení medzi ich učením v triede a skutočným svetom. Po ukončení MYP sú študenti dobre pripravení na ďalšie vzdelávanie, vrátane národných a medzinárodných študijných kurzov pre 16-19 ročných.

Viac o programe

Diploma Programme (DP)

12 . ročník – 13. ročník

DP sú posledné dva roky stredoškolského programu. Jeho cieľom je pomôcť našim mladým a ambicióznym študentom udržať si kvalitu vzdelania a zároveň je osvedčenou prípravou na štúdium na prestížnych zahraničných univerzitách. IB DP je prestížna globálna preduniverzitná kvalifikácia akceptovaná na univerzitách po celom svete. Študenti majú na výber 6 predmetov z jednotlivých skupín: jazyky, humanitné vedy, matematika, umelecký predmet alebo prírodné vedy. Program je zameraný na budúcnosť študentov, buduje ich zvedavé myslenie, podporuje ich túžbu učiť sa a pripravuje ich na to, aby vynikli vo svojej kariére a viedli zmysluplný život. Umožňuje flexibilitu, aby bolo možné uspokojiť rôzne potreby študentov, a aby sa maximalizoval potenciál.

Program je zameraný na budúcnosť študentov, buduje ich zvedavé myslenie, podporuje ich túžbu učiť sa a pripravuje ich na to, aby vynikli vo svojej kariére a viedli zmysluplný život. Umožňuje flexibilitu, aby bolo možné uspokojiť rôzne potreby študentov, a aby sa maximalizoval potenciál.

Viac o programe

Sme plne autorizovanou IB World School.

EISB je plne autorizovaná IB World School, certifikovaná na poskytovanie IB Primary Years Programme (PYP), IB Middle Years Programme (MYP), Diploma Programme (DP).

Inovatívne vzdelávanie

Náš inovatívny vzdelávací program pripravuje študentov všetkých vekových kategórií na dosiahnutie úspechu v modernom svete, ktorý je neznámy, nedefinovaný a neustále sa meniaci. Štúdium prebieha v angličtine a škola disponuje učiteľmi rôznych národností. Slovenskí žiaci majú každý deň hodinu slovenského jazyka. Študenti, ktorí absolvujú American Academy v Bratislave získajú diplom z Foxcroft Academy, Maine, USA, s ktorou máme spoluprácu. Majú tam možnosť ísť študovať na výmenný program.

* Iba školy autorizované organizáciou IB môžu ponúkať ktorýkoľvek z jej štyroch akademických programov: program základných rokov (PYP), program stredných rokov (MYP), diplomový program (DP) alebo program súvisiaci s kariérou (CP). Štatút kandidátskej krajiny neposkytuje žiadnu záruku udelenia povolenia. Ďalšie informácie o IB a jej programoch nájdete na www.ibo.org

Prijímacie konanie

Veríme, že každý je študentom a zameriavame sa na rozvoj všetkých členov komunity: študentov, zamestnancov a rodín. Preto ponúkame vzdelávacie príležitosti pre všetkých. Preto ponúkame možnosti vzdelávania pre všetkých.